Aktuality

Přípravná třída na Ležákovce

17.3.2019

fotky
odkaz na potřebné formuláře

Základní škola Ležáků Hlinsko pro školní rok 2019/2020 připravuje otevření přípravné třídy základní školy. Přípravná třída je určená pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a umožní jim zlepšit svoje dovednosti, znalosti a návyky před vstupem do první třídy.  

Organizace výuky v přípravné třídě se liší od mateřské školy prostředím, ve kterém výuka probíhá. Činnost učitele v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu předškolních dětí pro vstup do 1. třídy hravou a nenásilnou formou výuky. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky, které potřebuje zvládat - řečové dovednosti, sociální
a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová
a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program přípravné třídy je upraven tak, aby umožnil snadnější začlenění dítěte do vyučování v 1. třídě. Předchází se tak budoucím školním neúspěchům, které mohou v řadě případů negativně ovlivnit vztah dítěte ke škole.

Hlavní předností přípravné třídy je nižší počet žáků ve třídě, který umožňuje individuální přístup k dítěti a zaměření se na to, v čem by se dítě mělo zlepšit. Děti se také seznamují s běžným životem ve škole, s prostorem a režimem školy (vidí okolo sebe  starší děti, postupně poznávají učitele, naučí se chodit do školní jídelny, případně do školní družiny
a zlepšují si tak základní sociální dovednosti a komunikaci s okolím). Díky tomu je následný přechod do 1. ročníku velmi zjednodušen, děti si během roku vytváří vztah a důvěru
ke školnímu prostředí. 

Přípravná třída připravuje na vstup do první třídy také děti se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, děti s vadami řeči a se sníženými sociálními dovednostmi.

Samotná výuka probíhá v dopoledních hodinách. V případě zájmu rodičů může dítě
po ukončení vyučování docházet do školní družiny, která je v provozu do 16.30 hodin. Ranní družina je dětem rovněž k dispozici, v provozu je již od 6.15 hodin. Docházka dítěte
do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně (stejně jako stravné v mateřské škole) a poplatek za školní družinu v případě, že dítě školní družinu navštěvuje.

Do přípravné třídy jsou děti přijímány:

  • na základě žádosti rodičů (vzor žádosti je vyvěšen na webových stránkách školy zde)

Tato žádost musí být doložena:

  • doporučující zprávou školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky;
  • doporučením školského poradenského zařízení ke vzdělávání v přípravné třídě.

O zařazení dítěte do přípravné třídy je tedy třeba požádat současně při vyřizování odkladu ve školském poradenském zařízení.

Po ukončení povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě zůstává rodičům možnost vybrat si jakoukoliv základní školu, na kterou své dítě přihlásí do 1. třídy.

Předpokladem pro otevření přípravné třídy je dostatečný zájem ze strany rodičů.

V případě jakýchkoliv dotazů je možno obrátit se na vedení školy, a to jak osobně, tak i telefonicky nebo prostřednictvím emailu.                    

Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA
ředitel školy 
E-mail: red@zslezaku.cz 
Tel.:      469 311 597
Mobil.: 731 576 355