O ŠKOLE

  Vítejte na Ležákovce - leták 2021

Přípravná třída na Ležákovce od září 2021 (při zájmu rodičů)

Naše škola Ležákovka je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem.
Škola sdružuje základní školu, školní družinu a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (pracoviště Poličská).

Školní vzdělávací program KROK ZA KROKEM vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola se zaměřuje na individuální rozvoj osobnosti žáka, podporu jeho potřeb, zájmů a nadání. Dlouhodobým standardem školy je speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. děti s poruchami učení).

Na 1. stupni klademe důraz na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů žáků. Převažuje činnostní a praktický charakter vyučování. Jsou voleny metody, které žáky motivují k učení, aktivitě a k poznávání.
Ve všech barevných a útulných třídách 1. stupně jsou používány interaktivní tabule, třídy jsou vybaveny stavitelným nábytkem, který “roste” s dětmi. Děti mohou o přestávkách využívat prostorné chodby k relaxaci a vhodným hrám.
Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků. Od 1. ročníku je výuka anglického jazyka koncipována jako motivační - je realizována formou didaktických her jednou týdně, stejně tak i ve 2. ročníku. Od 3. třídy je výuka intezivnější (3 hodiny týdně) a pokračuje tak až do 9. ročníku.
Od 3. ročníku se děti také seznamují s informatikou a učí se základy práce s počítačem v moderně vybavené počítačové učebně.
Dětem s vadami řeči nabízíme logopedickou péči. Od 1. ročníku je přímo ve škole k dispozici logopedická asistentka.

Děti z 1. stupně mohou využívat služeb školní družiny, která je v provozu od 6:15 hodin do 16:30 hodin každý pracovní den. Dětem jsou k dispozici plně vybavené třídy (stolní hry, logické hry, stavebnice, kreslící potřeby a potřeby pro různá tvoření. Družina nabízí bezplatné zájmové kroužky (sportovní, hudební, dramatický, tvořivý apod.). Součástí družiny je i velká společenská místnost vhodná nejen pro různá představení, ale i pro odpolední sportovní aktivity - floorbal, stolní tenis apod.

Na 2. stupni klademe důraz na získávání vědomostí, dovedností a návyků, které žákům umožní samostatné učení, utváření vlastních hodnot a postojů. Žáky vedeme tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů a také k zodpovědnému chování, respektování práv a povinností. Snahou školy je vytvářet prostředí s přátelskou atmosférou, s dobrými vztahy mezi žáky a učiteli.
V minulém roce se podařilo zcela zrekonstruovat a moderně vybavit odborné učebny přírodopisu, chemie, fyziky a zeměpisu (právě probíhá). Celkovou rekonstrukcí a modernizací prošla i sociální zařízení na 2. stupni. Pavilón 2. stupně je vybaven novým výtahem, který umožňuje bezbariérový přístup ke všem učebnám.
V 7. ročníku mají žáci možnost volby jednoho ze dvou dalších cizích jazyků - německý jazyk a ruský jazyk.

Naším cílem je žák, který:
  • si osvojil základní strategie učení a je motivován k celoživotnímu vzdělávání
  • tvořivě myslí, logicky uvažuje a je schopen řešit problémy
  • spolupracuje, respektuje práci a úspěchy vlastní i druhých lidí
  • rozvíjí vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi
  • na základě svých vědomostí a dovedností rozhoduje o vlastním životě a profesní orientaci
  • plní své povinnosti a uplatňuje svá práva
  • rozvíjí a chrání své fyzické a duševní zdraví a zdraví ostatních
  • je tolerantní, nápomocný a ohleduplný k jiným lidem
  • váží si kulturního odkazu svých předků

  • se rád vrací na LEŽÁKOVKU. :-)